വീട്ടുസാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിനുള്ളിലെ ചിലന്തിയെ എങ്ങനെ തുരത്താം.

wikipedia ചിലന്തികളെ കൊണ്ടും, ചിലന്തിവല കൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണോ?പേടിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറപ്പുളവാക്കുന്ന ഈ പ്രാണി വർഗ്ഗത്തെ മുഴുവനായും എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവയല്ല ചിലന്തികൾ;...