വീട്ടിലേക്കുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോക്കറ്റ് കീറില്ല!!

ഏതൊരു വീടിനെയും പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ ഫർണിച്ചറുകൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം അത്ര ചെറുതല്ല. ഫർണിച്ചറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈട്, അവയുടെ കോമ്പാക്ടബിലിറ്റി, ബഡ്ജറ്റ് എന്നിവ തന്നെയാണ്. മുൻ കാലങ്ങളിൽ കൂടുതലായും തടിയിൽ തീർത്ത ഫർണിച്ചറുകൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിരുന്നത്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും...

വീട്ടിൽ ഒരു അക്വേറിയം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപായി അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഈ കാര്യങ്ങൾ.

വീട്ടിനകത്ത് കുഞ്ഞു വർണ്ണമത്സ്യങ്ങൾ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന അക്വേറിയം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും മിക്ക ആളുകളും. പലപ്പോഴും കടയിൽ നിന്നും അക്വാറിയത്തിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കൊണ്ടു വന്ന് വീടിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് പലരും ചെയ്യുന്ന കാര്യം. എന്നാൽ...