കൈപൊള്ളാതെ ഹീറ്റർ വാങ്ങാൻ ഇവ അറിഞ്ഞിരിക്കാം

വാട്ടർ ഹീറ്റർ പ്രധാനമായും രണ്ട് തരമുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റന്റ് വാട്ടർ ഹീറ്റർസ്റ്റോറേജ് വാട്ടർ ഹീറ്റർ . വെള്ളം ചൂടാക്കുക എന്നതാണ് രണ്ടിന്റെയും ദൗത്യമെങ്കിലും ഇവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റന്റ് വാട്ടർ വാട്ടർഹീറ്ററിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വെള്ളം ചൂടാക്കി ടാപ്പിലേക്കെത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റന്റ്...