ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

വീട് നിർമാണ മേഖലയിലെ പുതിയ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ട്രെൻഡ് തന്നെയാണ് ജിപ്‌സം പ്ലാസ്റ്ററിങ്.അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം സംശയങ്ങൾ ഉദിച്ച് വരാറുണ്ട് .ജിപ്‌സം പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിലെ പ്രധാനമായും ഉണ്ടാകാറുള്ള സംശയങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഇതാ . നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാലാവസ്ഥക്ക് പറ്റിയതാണോ Ans...

ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ് – തരം, സവിശേഷത,വില. അറിയാം

കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലെ പുതുതലമുറ മെറ്റീരിയലായ ജിപ്സം IGBC അംഗീകരിച്ച ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ്‌ മെറ്റീരിയൽ ആണ്.വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങൾക്ക് ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർപോലെ ഉത്തമമായ മറ്റൊരു മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല. വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല, പൊട്ടലുകളോ, പൂപ്പലുകളോ ഉണ്ടാവില്ല, പുട്ടിഫിനിഷിങ്ങിൽ ലഭിക്കുന്നു, പെയിന്റ് ആഗീരണം കുറഞ്ഞ...