നാലര സെന്റിലെ മനോഹരമായ വീട്.

നാലര സെന്റിലെ മനോഹരമായ വീട്.വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച എറണാകുളം പാലാരിവട്ടത്തുള്ള ആശാദേവിയുടെ വീട് ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധ എളുപ്പത്തിൽ പിടിച്ചുപറ്റും. വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥല പരിമിതി ഒരു പ്രശ്നമാകുമ്പോഴും ഇവിടെ പച്ചപ്പിന്റെ പ്രാധാന്യം ഒട്ടും കുറച്ചിട്ടില്ല. ഒരു...