തറ ഒരുക്കാൻ ഗ്രാനൈറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.

ഗ്രാനൈറ്റ് പാകിയ തറ വളരെ മനോഹരം തന്നെ ആണ്.വില അൽപ്പം കൂടുതൽ ആണെങ്കിലും വീടിന് ഈ തറ നൽകുന്ന പ്രൗഢി മറ്റ് ഏത് തരം മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടും പകരം വെക്കാൻ കഴിയുകയില്ല.പക്ഷെ ഗ്രാനൈറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പലതും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായുണ്ട്.അല്ലെങ്കിൽ അബദ്ധം ഉറപ്പ്‌.അറിയാം നല്ല...