വീട് നിർമിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട കെട്ടിട നിർമാണ നിയമങ്ങൾ.

വീട് നിർമിക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ചില കെട്ടിട നിർമാണ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കെട്ടിടം നിർമിക്കുന്നവരെല്ലാം കെട്ടിട നിർമാണ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഇത് ഒരു നിയമം നടപ്പിലാക്കുക എന്നതിലുപരി നമ്മുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥകളും നമുക്കു ചുറ്റുമുളള ആവാസവ്യവസ്ഥകളും ആസൂത്രിതമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യകരമായി വസിക്കുന്നതിനും...

ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് എടുക്കാൻ ഏതെല്ലാം രേഖകൾ ആവശ്യമുണ്ട്

നിങ്ങൾ വീട് നിർമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് നിർമിക്കാനുള്ള ബിൽഡിംഗ് പെർമിഷൻ പഞ്ചായത്തു പരിധിയിൽലാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നോ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽലാണെങ്കിൽ കോർപറേഷനിൽ നിന്നോ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് എടുക്കാൻ ഏതെല്ലാം രേഖകൾ തയ്യാറാക്കണമെന്നു നോക്കാം. 1 ) പ്ലോട്ടിന്റെ ആധാരം 2 ) tax...