വീട് നിർമ്മാണത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഗ്ലാസ് കൾ

ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്, സോഡ-ആഷ്, മണൽ തുടങ്ങിയവയുടെ മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് കെട്ടിടനിർമ്മാണത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു നിർമാണ സാമഗ്രി തന്നെ.ഒരു വീടിന്റെ പുറംഭാഗങ്ങൾക്കും ഇന്റീരിയറുകൾക്കും അലങ്കാരത്തേക്കാൾ ഉപരി അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ് ഗ്ലാസുകൾ. ഉൽ‌പാദന സമയത്ത് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡുകളും മറ്റ് രാസവസ്തുക്കളും ചേർത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്താണ്...

ബാൽക്കണിയോട് ചേർന്ന ഗ്ലാസ് ചുവരുകളുടെ ഗുണങ്ങളും, ദോഷങ്ങളും

ബാൽക്കണിയുടെ ചേർന്ന് ഗ്ലാസ് ചുവരുകൾ പുതിയ ട്രെൻഡ് ആയി മാറുകയാണ്. പുറത്തുനിന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചയെക്കാൾ ഉപരി വീടിനുൾത്തളം വിശാലും പ്രകാശപൂരിതം ആക്കാൻ ഈ ഗ്ലാസ് ചുവരുകൾ സഹായിക്കും. തുറക്കാൻ കഴിയുന്ന വാതിലുകളായോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി ഉറപ്പിച്ച് നിറുത്തിയിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്‌...