ചെടി നനക്കാൻ പാർഥ്ഷായുടെ കണ്ടുപിടിത്തം.

ചെടി നനക്കാൻ പാർഥ്ഷായുടെ കണ്ടുപിടിത്തം.വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികളും,പൂക്കളും പഴങ്ങളുമൊക്കെ നട്ടു വളർത്തണമെന്നായിരിക്കും പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തിരക്കു പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ ചെടികൾ വെള്ളമൊഴിച്ച് പരിപാലിക്കുക എന്നത് പലർക്കും സാധിക്കാറില്ല. മാത്രമല്ല യാത്രകളും മറ്റും പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആര് ചെടി...