ഗാർഡനിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഫർണിച്ചറുകൾ.

ഗാർഡനിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഫർണിച്ചറുകൾ.ഇന്ന് മിക്ക വീടുകളിലും ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്തു നൽകുന്ന രീതി കണ്ടു വരുന്നുണ്ട്. പച്ച പരവതാനി വിരിച്ച ലോണുകളും, ബേബി മെറ്റലും വെള്ളാരം കല്ലുകളും നിറഞ്ഞ ലോണുകളിൽ കോഫി ടേബിളും, ചെയറുകളുല്ലാം സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വ്യത്യസ്ത മെറ്റീരിയലുകളിൽ...