ഷൂ ക്യാബിനറ്റുകൾ പല വിധം.

ഷൂ ക്യാബിനറ്റുകൾ പല വിധം.ഇന്ന് മിക്ക വീടുകളിലും ഷൂ റാക്കുകളും,ഷൂവിനായി മാത്രം നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന ക്യാബിനറ്റുകളുമെല്ലാം സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഭാഗം വൃത്തിയായും ഭംഗിയായും സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ പേരും. വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന ഭാഗത്ത് ചെരിപ്പുകൾ ചിന്നി...

കണ്ടംപററി തീമും സൈഡ് ടേബിളും.

കണ്ടംപററി തീമും സൈഡ് ടേബിളും.സൈഡ് ടേബിളുകൾ കാഴ്ചയിൽ ചെറുതാണ് എങ്കിലും ഫർണിച്ചർ അറേഞ്ച്മെന്റ്സിൽ അവയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം അത്ര ചെറുതല്ല. മിക്ക വീടുകളിലും ടിവിയുടെ റിമോട്ട്, മാഗസിൻസ് എന്നിവയെല്ലാം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇത്തരം സൈഡ് ടേബിളുകളിൽ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ടേബിൾ ലാമ്പുകൾ, ഡെക്കോർ പീസ്,...