സ്റ്റെയർ റൂം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ പലരും ചെയ്യുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമാണ്.

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മിക്ക വീടുകളിലും ഒരു നില കെട്ടി സ്റ്റെയർ നൽകി സ്റ്റെയർ റൂം നൽകുകയാണ് പതിവ്. ഭാവിയിൽ വീടിന് മുകളിലത്തെ നില ആവശ്യമെങ്കിൽ എടുക്കാനാണ് ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നത്. വീടിന് അകത്തു നിന്നും മുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് മിക്ക വീടുകളിലും സ്റ്റെയർ...