ജനൽ ഫ്രെയിം, കട്ടിള ഫ്രെയിം വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം.

വീട് വെക്കുമ്പോൾ അധികമാരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജനൽ ഫ്രെയിം, കട്ടിള ഫ്രെയിം അവയുടെ ഷേപ്പ്, ഗുണനിലവാരവും മറ്റും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പണി വളരെ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് തന്നെ കട്ടിളയും ജനലും തലവേദന ഒരുപാട് വീട് ഉടമസ്ഥരെ നാമിന്ന് കാണുന്നുണ്ട്....