പ്ലോട്ടിലെ മണ്ണും വീടിന്റെ അടിത്തറയും: ഒരു പഠനം – Part 2

ഒരു വീടിൻറെ നട്ടെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വീടിൻറെ അടിത്തറ അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്.  അടിത്തറ ഉറപ്പുള്ളതല്ലെങ്കിൽ അത് വീടിനെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ തന്നെ ബാധിക്കും. മിക്ക വീടുകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന വിള്ളലുകൾക്ക് പ്രധാനകാരണം ശാസ്ത്രീയമായി പണിയാത്ത...

പ്ലോട്ടിലെ മണ്ണും വീടിന്റെ അടിത്തറയും: ഒരു പഠനം – Part 1

ഒരു വീടിൻറെ നട്ടെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വീടിൻറെ അടിത്തറ അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്.  അടിത്തറ ഉറപ്പുള്ളതല്ലെങ്കിൽ അത് വീടിനെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ തന്നെ ബാധിക്കും. മിക്ക വീടുകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന വിള്ളലുകൾക്ക് പ്രധാനകാരണം ശാസ്ത്രീയമായി പണിയാത്ത...