ഡോറുകൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ ലോക്ക് സിസ്റ്റം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം.

കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വീടുകൾക്കും പല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. പഴയ കാലത്ത് തടികളിൽ തീർത്ത ഡോറുകൾ ആണ് കൂടുതലായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അവ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത്ര മുൻപന്തിയിൽ അല്ല എന്നത് മിക്കവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് അതിനു പകരമായി സ്റ്റീൽ,...