പ്രളയ സാധ്യത പ്രദേശങ്ങളിൽ വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ.

image courtesy : Hindustan times പ്രളയം എന്നത് മലയാളിക്ക് അപരിചിതം അല്ലാത്ത ഒരു വാക്ക് ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. വർഷത്തിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ തവണ കുതിച്ചുയർന്നു വരുന്ന വെള്ളത്തിന് മുമ്പിൽ നിസ്സഹായരായി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് മലയാളികൾ. പകരം വെക്കാനാകാത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ ആണ് ഈ...