ട്രസ് റൂഫും ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്കും.

ട്രസ് റൂഫും ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്കും.വീട് നിർമ്മിച്ച ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതലായി കവർ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ മിക്ക ആളുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി ട്രസ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ചെറിയ ഏരിയകളിലും വലിയ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഈ ഒരു രീതി നല്ല രീതിയിൽ...