വീടുപണിക്ക് ആവശ്യമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അവയിൽ ഉൾപെടാത്ത ചിലവുകൾ ഇവയെല്ലാമാണ്.

ഒരു വീട് എന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. പലപ്പോഴും വീടുപണിയെ പറ്റി ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയും, അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സാധാരണ ചിലവുകളെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കുകയുമാണ് പലരും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ വീട് പണിയിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്ന...