എയർ കണ്ടീഷണർ: കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാശ് ലാഭിക്കാം

ചൂട് കൂടുന്നു. ദിവസംതോറും!! എയർകണ്ടീഷനർ വീടുകളിൽ നിർബന്ധമായി മാറുന്നു.  എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്നും അത്ര പരിചയം ഉള്ള ഒരു ശീലമല്ല ഇത്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ പുതിയകാല ശീലത്തെക്കുറിച്ച് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഏത് എയർകണ്ടീഷണർ (Air conditioner)...