അനന്തതയിലേക്ക് നീളുന്ന ചെറു കാൽവെപ്പുകളുമായി മുന്നേറുന്ന കോ-ഏർത്ത് ഫൗണ്ടേഷനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാം

തിരൂരിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഓരോ ദിവസം കഴിയുംതോറും പ്രകൃതിയുടെ നാശം വർദ്ധിക്കുന്ന, ചൂടും കാലാവസ്ഥവ്യതിയാനവും സംഭവിക്കുന്ന, ഇതിനൊക്കെ കാരണമാകുന്ന സ്വർത്ഥമായ ഭൂവിനിയോഗവും പ്രകൃതിയുടെ നശീകരണവും കാണുന്ന ഈ നാളിൽ വ്യത്യസ്തമായ, പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കോ-ഏർത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ സമ്മാനിക്കുന്നത്....

അടുക്കളയിൽ പാലിക്കേണ്ട 9 പരിസ്‌ഥിതി അനുകൂല ശീലങ്ങൾ

A green kitchen പരിസ്‌ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്ന ഈ കാലത്ത് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നാം അനേകം മാർഗങ്ങൾ തേടുന്നു. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം തുടങ്ങാനും, അവ ഒരു ശീലമാക്കാനും പറ്റിയ ഇടം നമ്മുടെ വീട് തന്നെയാണ്. വീട്ടിൽ അടുക്കളയും. അങ്ങനെ അടുക്കളയിൽ പാലിക്കേണ്ട...