ഡ്രസിങ് യൂണിറ്റും വ്യത്യസ്ത അറേഞ്ച്മെന്റ്സും.

ഡ്രസിങ് യൂണിറ്റും വ്യത്യസ്ത അറേഞ്ച്മെന്റ്സും.നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വീടുകളിൽ ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഇടം നൽകി തുടങ്ങിയിട്ട് അധിക കാലം ആയിട്ടില്ല. സത്യത്തിൽ അവയുടെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു കൂടുതൽ പേരും. എന്നാൽ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിന് പ്രാധാന്യം വർധിച്ചതോടു കൂടി...