എത്ര തുക ഭവനവായ്പ ലഭിക്കും? എത്ര തുക ഇഎംഐക്കായി മാറ്റിവെക്കാം?

ഭവനവായ്പ എടുത്തു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ എപ്പോളും തിരിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എത്ര തുക ഭവനവായ്പ ലഭിക്കും? എന്നതും ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന വായ്പ്പയിൽ എത്ര തുക ഇഎംഐക്കായി മാറ്റി വെക്കണം എന്നതും . ഈ സംശയം നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്ന് വായിക്കൂ...