കിച്ചൻ ഡിസൈനിങ്ങിലെ വ്യത്യസ്ത രീതികൾ.

കിച്ചൻ ഡിസൈനിങ്ങിലെ വ്യത്യസ്ത രീതികൾ.മുൻ കാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വീടിന്റെ കിച്ചൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് നിരവധി രീതികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത ആകൃതികളിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന അടുക്കളകൾ പല പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.'L' ഷെയ്പ്പ്,'U' ഷെയ്പ്പ് കിച്ചണുകളോടാണ് ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രിയമുള്ളത്. U...