വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ജനാലകളും അവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണ ദോഷങ്ങളും

വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ വാതിലുകൾക്കും ജനലുകൾക്കും ഉള്ള പ്രാധാന്യം അത്ര ചെറുതല്ല. മുൻകാലങ്ങളിൽ തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ജനാലകളും വാതിലുകളും മാത്രമാണ് കൂടുതൽ സുരക്ഷ നൽകുന്നത് ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് കാലം മാറി കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്ന ജനാലകളും...