തടികൊണ്ട് ഒരു കൂറ്റൻ ഫ്ലാറ്റ്!!!! അങ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ.

ലോകത്തിൽ തടികൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഒരു റസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ് നിലവിൽ നോർവീജിയയിലെ ബ്രുമുൻദാലിലുള്ള മ്യോസ്റ്റാർനെ ടവർ ആണ്. എന്നാൽ അതിൻറെ ഈ റെക്കോർഡ് മറികടക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ വിന്റർതറിലുള്ള റോക്കറ്റ് ആൻഡ് ടൈഗറിൽ എന്ന കെട്ടിടം. പൂർണമായും തടിയിൽ...