ആഡംബര ലൈറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍.

ആഡംബര ലൈറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍.വീടിന്റെ ഇന്റീരിയർ ഭംഗിയാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ വീടുകളിലും ആഡംബര വിളക്കുകൾ സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉയർന്ന വില കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വന്നിരുന്ന ആഡംബര ലൈറ്റുകൾ ഇന്ന് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലും ആകൃതിയിലും എൽഇഡി ഫിക്സ് ചെയ്ത്...

LED ലൈറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി

LED ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും L.E.D ലൈറ്റുകൾ മങ്ങിയതാണോ? ഒരു L.E.D ലൈറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അത് എത്രതോളം വാട്ടേജു എടുക്കുന്നു എന്നതിലും എത്ര ലുമെൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലുമാണ്.Incandescent & fluroscent ലാമ്പുകളെകാട്ടിലും L.E.D ലൈറ്റുകൾ ഒരു വാട്ട്സിൽ ക്രമത്തിൽ...

ഇവ അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നഗൃഹം തിളങ്ങും സ്വർഗ്ഗം പോലെ

ഒരാൾ വീട് വാങ്ങുമ്പോഴും, വയ്ക്കുമ്പോഴും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം വീടിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് തന്നെയാണ്. ആധികാരികമായ ഒരു സർവ്വയിലെ 26 ശതമാനം ആളുകളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ വീടിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ അളവാണ് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത വീടിന്റെ സവിശേഷതയും, ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതും. തുടർന്നാണ്...

വീട് അലങ്കരിക്കുമ്പോൾ ഏത് LED ലൈറ്റ് ആണ് വേണ്ടത്, എവിടെയാണ് വേണ്ടത് അറിയാം.

azura smart home വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും വിജയകരവും, കാര്യക്ഷമവുമായ ലൈറ്റിങ് സംവിധാനമെന്ന പേരെടുക്കാൻ LED ലൈറ്റുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നൂ, മികച്ച ഊർജ്ജക്ഷമത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കുറവാണ് തുടങ്ങിയ നിരവധി ഗുണങ്ങളാണ് LED ലൈറ്റുകളെ ഒന്നാംനിര...