കർട്ടനുകൾക്കു നൽകാം പുത്തൻ ലുക്ക്‌.

കർട്ടനുകൾക്കു നൽകാം പുത്തൻ ലുക്ക്‌.ഇന്ന് മിക്ക വീടുകളിലും കർട്ടനുകൾ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒന്നായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. വ്യത്യസ്ത മെറ്റീരിയലിലും ഡിസൈനിലും ഉള്ള കർട്ടനുകൾ വിപണിയിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വീട്ടിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നതിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കർട്ടനുകൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഡാർക്ക്‌ നിറങ്ങളിലുള്ള കർട്ടനുകൾ...

ഇന്‍റീരിയറില്‍ കർട്ടനുകൾക്ക് നൽകാം പ്രീമിയം ലുക്ക്. വ്യത്യസ്ത മെറ്റീരിയലുകളും, ഉപയോഗരീതിയും.

എല്ലാ വീടുകളിലും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ ശേഷം വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നായി കർട്ടനുകളെ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കർട്ടനുകൾ വീടിന്റെ വെളിച്ചം,ഭംഗി എന്നിവയിൽ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് അത്ര ചെറുതല്ല. മുൻകാലങ്ങളിൽ കർട്ടനുകൾ ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും ആരും നൽകിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന്...