കർട്ടൻ ഡിസൈനുകളിലെ വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങൾ.

കർട്ടൻ ഡിസൈനുകളിലെ വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങൾ.ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിന് പ്രാധാന്യമേറിയതോടെ കർട്ടനുകളിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. ഏതെങ്കിലും നിറത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാറ്റേൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന രീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇന്റീരിയറിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു നിറങ്ങളോട് നീതി പുലർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള കർട്ടനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ്...

നിങ്ങളുടെ വീടിന് ഇണങ്ങുന്ന കർട്ടനുകൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

Curtain interior decoration in living room source : freepik നിങ്ങളുടെ വീട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായി ഫർണിച്ചർ, വാർഡ്രോബ്, അടുക്കള സാമഗ്രികൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാത്തരം സാധനങ്ങളും വാങ്ങിയോ?  ആർക്കും അവഗണിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വീട് അലങ്കാര ഘടകമുണ്ട്- കർട്ടനുകൾ.  ഒരു...