കോൺക്രീറ്റ് ക്യൂറിങ് – അറിയാനുണ്ട് ഏറെ.

വീട് നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത സ്ലാബുകളും പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്ത ചുമരുകളും ആദ്യത്തെ കുറെ ദിവസം വെള്ളം നനയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ( ക്യൂറിങ് ) എന്നു നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ നനച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാമോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോണ്ക്രീറ്റ് നനച്ചു കൊടുക്കുന്നത്...

കോൺക്രീറ്റിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ദിവസത്തെ നനക്കൽ.കൂടുതൽ അറിയാം

സാധാരണകർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കോൺക്രീറ്റിന്റെ സെറ്റിങ് ടൈം എത്ര എന്നുള്ളത്.OPC ( ഓർഡിനറി പോർട്ട് ലാൻഡ് സിമന്റ് ) ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റിംഗിൽ സെറ്റിങ് ടൈം തുടങ്ങുന്നത് അതിലേക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയം തൊട്ടാണ് സാധാരണ ആയിട് ഒരു കോൺക്രീറ്റിങ്...