കോർട്യാഡിൽ കൊണ്ടു വരാം പുതുമകൾ.

കോർട്യാഡിൽ കൊണ്ടു വരാം പുതുമകൾ.വീട്ടിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനു വായുവും വെളിച്ചവും ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മിക്ക ആളുകളും വീട്ടിനകത്ത് ഒരു കോർട്യാഡ് സജ്ജീകരിച്ചു നൽകാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നവരാണ്. മുൻ കാലങ്ങളിൽ വീടിന്റെ നടു മുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന അതേ സ്ഥാനമാണ് മോഡേൺ വീടുകളിൽ കോർട്യാഡ്കൾ നൽകുന്നത്. ആവശ്യത്തിന്...

വീടിന് ഒരു കോർട്ടിയാഡ് ഒരുക്കാൻ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ഒരു വീടിന് അടുക്കള എത്ര പ്രധാനമാണോ അത്ര തന്നെ പ്രാധന്യം ഉള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് വീട്ടിലെ കോർട്ടിയാഡുകളും .കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മാനസിക ഉണർവിനും ആരോഗ്യത്തിനും ഈ ചെടികളും പൂവുകളും വഹിക്കുന്ന പങ്ക് ചെറുതല്ല. വീട്ടിൽ മനോഹരമായ ഒരു കോർട്ടിയാഡ് ഒരുക്കുന്നതിന് മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട...