വീട് കൊട്ടേഷൻ – ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

വീട് നിർമ്മാണം കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തിയാണ് കൊട്ടേഷൻ എഴുതുന്നത് .ഇതിൽ വരുന്ന ചെറിയ പാളിച്ചകൾ പോലും വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ് .അതുകൊണ്ട് കൊട്ടേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊട്ടേഷനിൽ കോൺട്രാക്ടറുടെ പേര്, അഡ്രസ്, ലൈസൻസ്...

കോൺട്രാക്ടർ – തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം

നമ്മൾ ഒരു വീട് വെയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിരം വാക്കാണ് "സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റേറ്റ്". നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒട്ടുമിക്ക കോൺട്രാക്ടർ മാരും ബിൽഡർ മാരും നമ്മുടെ പ്ലാൻ നോക്കിയ ശേഷം ഇത്ര രൂപ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്, ഈ വീട്...

ഭവന നിർമ്മാണ കരാറിൽ ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും

ഒരു വീട് വെക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ ചെയ്യാറുള്ള ഒന്നാണ് ഒരു കോണ്ട്രക്ടറിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നത്.അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടെത്തിയാൽ പണി കഴിഞ്ഞു ബാക്കി എല്ലാം അയാൾ നോക്കിക്കോളും എന്നാണ് പലരുടെയും വിചാരം.അവസാനം പണി കഴിഞ്ഞ് അവരുമായി വഴക്ക് ഇടുന്നതും ഇപ്പോൾ പതിവ് കാഴ്ച ആയിരിക്കുന്നു...