വീട് കൊട്ടേഷൻ – ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

വീട് നിർമ്മാണം കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തിയാണ് കൊട്ടേഷൻ എഴുതുന്നത് .ഇതിൽ വരുന്ന ചെറിയ പാളിച്ചകൾ പോലും വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ് .അതുകൊണ്ട് കൊട്ടേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊട്ടേഷനിൽ കോൺട്രാക്ടറുടെ പേര്, അഡ്രസ്, ലൈസൻസ്...

മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലാതെ ലേബർകോൺട്രാക്ട് മാത്രം കൊടുക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

വീട് പണിയുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലാതെ ലേബർകോൺട്രാക്ട് മാത്രം കൊടുക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നവർ ആദ്യം തന്നെ approved drawing, 3D view എന്നിവയുൾപ്പെടെ കോൺട്രാക്ടറെ കാണിക്കുകയും, ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശ്ശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുക. കോൺട്രാക്ടറുടെ ചുമതലയിലുള്ള ജോലികൾ...

എഗ്രിമെന്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാം.

labour contract agreement format എഗ്രിമെന്റ് - ഇതാണ്‌ വീടുപണിയുടെ നട്ടെല്ല്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എഗ്രിമെന്റ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയിൽ സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധനയും അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്..MOST IMPORTANT: Agreement സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറില്‍ എഴുതി നിര്‍ബന്ധമായും റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുക. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത / White paper...

ഭവന നിർമ്മാണ കരാറിൽ ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും

ഒരു വീട് വെക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ ചെയ്യാറുള്ള ഒന്നാണ് ഒരു കോണ്ട്രക്ടറിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നത്.അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടെത്തിയാൽ പണി കഴിഞ്ഞു ബാക്കി എല്ലാം അയാൾ നോക്കിക്കോളും എന്നാണ് പലരുടെയും വിചാരം.അവസാനം പണി കഴിഞ്ഞ് അവരുമായി വഴക്ക് ഇടുന്നതും ഇപ്പോൾ പതിവ് കാഴ്ച ആയിരിക്കുന്നു...