കണ്ടംപററി ഭവനം – അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇവ

ഒരു കണ്ടംപററി ഭവനം നിർമിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കേരളത്തിലെ കാലവസ്ഥയ്ക്ക് ഇത്തരം ഭവന നിർമ്മാണം അനുയോജ്യമാണോ? തുടങ്ങി നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത്തരം ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അഭിമുഖീകരിക്കാറ്.ഇവയുടെ എല്ലാം ഉത്തരമാണ് ഈ ലേഖനം കണ്ടംപററി ഭവനം നിർമിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട...