വീടിന്‍റെ മുഖപ്പ് കൂടുതല്‍ ഭംഗിയാക്കാം.

മിക്ക ആളുകളും ഒരു വീടിന്റെ ഭംഗി നിർണയിക്കുന്നത് അതിന്റെ പുറംമോടി കണ്ടു തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള മുഖപ്പ് പോലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പലർക്കും ഈ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായി...

വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ തറക്കുള്ള പ്രാധാന്യം.

ഏതൊരു വീടിന്റെയും ബേസ് എന്നു പറയുന്നത് തറ നിർമ്മാണമാണ്. പ്രധാനമായും ചെങ്കല്ല്,കരിങ്കല്ല് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് വീടിന്റെ തറ നിർമാണം നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ കരിങ്കല്ല് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തറ നിർമ്മാണം നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായി പലകാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. നിർമ്മാണ സമയത്ത് അവ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ...