കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് അനുപാതം അറിയാം

കോൺക്രീറ്റ് Nominal mix കളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമൻ്റ്, മണൽ, മെറ്റൽ, വെള്ളം എന്നിവ കൃത്യമായ അനുപാതത്തിൽ ചേർത്തു എന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കാം.?? IS Code ൽ പറയുന്ന Nominal mix ഏതായാലും ചേർക്കുന്ന മണലിൻ്റെയും, മെറ്റലിൻ്റെയും, വെള്ളത്തിൻ്റെയും അളവിലും ഗുണനിലവാരത്തിനെയും...

എന്താണ് കോൺക്രീറ്റ് സാമ്പിൾ? കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം.

എന്തിനാണ് ഫൌണ്ടേഷൻ / പ്ലിന്ത് ബീം /സ്ലാബ് / കോളം പോലത്തെ structures കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോൺക്രീറ്റ് സാമ്പിൾ നിർബന്ധമായും എടുത്തു ടെസ്റ്റ്‌ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്??? അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയ ASTM C172 - C 172 M,...