റൂഫ് സ്ലാബ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പണി കിട്ടും.

റൂഫ് സ്ലാബ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ റൂഫ് സ്ലാബ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ തന്നെ ലീക്കേജ് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങും. പലപ്പോഴും കോൺക്രീറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിരിക്കും പിന്നീട് വലിയ...

വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ ശേഷം സീലിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് ഇളകി വീഴുന്നതിനുള്ള കാരണവും,പരിഹാരവും

വീട് നിർമാണത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കൃത്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭാവിയിൽ അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ പല വീടുകളിലും സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വീട് നിർമ്മിച്ച വളരെ കുറഞ്ഞ കാലയാലവിനുള്ളിൽ തന്നെ വീടിന്റെ സീലിംഗ് പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്നത്....