മഴക്കാലത്തും തുണി ഉണക്കാൻ ക്ലോത്ഡ്രയർ.

മഴക്കാലത്തും തുണി ഉണക്കാൻ ക്ലോത്ഡ്രയർ.മഴക്കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വീടുകളിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം തുണികൾ ഉണങ്ങി കിട്ടില്ല എന്നതാണ്. എപ്പോഴും ഈർപ്പം നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷവും, സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യത്തിന് ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയും തുണി ഉണക്കൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറുമ്പോൾ...