കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാം വൈദ്യുതി സുരക്ഷ പാഠങ്ങൾ

വൈദ്യുതി സുരക്ഷ - അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും ചിന്തിക്കേണ്ടതുമായ ഒന്നുതന്നെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുള്ള വീടുകളിൽ. കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സുരക്ഷാ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം . കുട്ടികളെ വീട്ടിൽ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുക എന്നത് അല്പം തലവേദനയും ജോലിഭാരവും ഉള്ള...

കുട്ടികളുടെ ബെഡ്റൂമുകൾക്ക് നൽകാം ഒരു കിടിലൻ മേക്ക്ഓവർ.

ഏതൊരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ചും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവരാണ് ആ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവർക്കു വേണ്ടി വീട്ടിലേക്കുള്ള ഓരോ സാധനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും ആ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്ന പ്രായത്തിൽ അവരുടെ മാനസികമായ വളർച്ചയുടെ പല ഘട്ടങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നതിൽ...

കുട്ടികൾക്കുള്ള മുറി ഒരുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ കാര്യങ്ങൾ.

ഏതൊരു വീട്ടിലും പ്രധാന സ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നവർ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള മുറി സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. സാധാരണ റൂമുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഫർണിച്ചറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും പെയിന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴുമെ ല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കുട്ടികളുടെ മുറിക്ക്...