ലൈറ്റുകളിൽ വന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ.

ലൈറ്റുകളിൽ വന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ.പണ്ടുകാലത്ത് കറണ്ട് കണക്ഷൻ ലഭിക്കാത്ത എത്രയോ വീടുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അതിൽ നിന്നെല്ലാം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്ന് വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലും വലിപ്പത്തിലും ഷെയിപ്പിലുമുള്ള ലൈറ്റുകൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വീടിന്റെ...