സീലിംഗ് ഓട് പലതുണ്ട് ഗുണങ്ങൾ.

സീലിംഗ് ഓട് പലതുണ്ട് ഗുണങ്ങൾ.ഓട് മേഞ്ഞ പഴയ വീടുകളോട് ആളുകൾക്കുള്ള പ്രിയം ചെറുതല്ല. ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ഇപ്പോൾ ഓടിട്ട വീടുകൾ വീണ്ടും ട്രെൻഡ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവയിൽ തന്നെ റൂഫിന് മുകളിൽ നൽകുന്ന ഓടുകളും സീലിങ്ങിൽ പതിപ്പിക്കുന്ന ഓടുകളും...