കെട്ടിട നികുതി – ഇനി എല്ലാവർഷവും വർധന

530 സ്ക്വയർഫീറ്റിന്(50 ചതുരശ്ര മീറ്റർ) മുകളിലുള്ള ചെറു വീടുകൾക്കും വസ്തു നികുതി ഏർപ്പെടുത്തും. 50 ചതുരശ്ര മീറ്ററിനും - 60 ചതുരശ്ര മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള വീടുകൾക്കും സാധാരണത്തേതിന് പകുതി നിരക്കിൽ കെട്ടിട നികുതി ഈടാക്കും. 2022 ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ നിർമ്മിച്ച...

ചെറിയ വീടുകൾക്കും നികുതി വരുന്നു.

500 ചതുരശ്ര അടിയിൽ കൂടുതലുള്ള വീടുകൾക്ക് ഒറ്റത്തവണ കെട്ടിട നികുതി ഏർപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനം. നിലവിൽ 1076 ചതുരശ്ര അടിയിൽ (100 ചതുരശ്ര മീറ്റർ) കൂടുതലുള്ള വീടുകൾക്കാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ കെട്ടിടനികുതി അടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നത്. 500 മുതൽ 600 വരെ ചതുരശ്ര...