വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ പാലിക്കപ്പെടേണ്ട പ്രധാന നിയമങ്ങൾ. അവ പാലിക്കാത്ത പക്ഷം വീട് തന്നെ പൊളിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരും.

വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുൻപായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതായത് കെട്ടിട നിയമം പാലിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പലപ്പോഴും നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ വീട് നിർമ്മിക്കുകയും പിന്നീട് പെർമിഷൻ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയോ, അതല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കണക്ഷൻ...