വീടിന്റ അളവ് കളിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടോ?

കൃത്യമായ നിയമങ്ങളുടെയും വ്യവസ്ഥകളിലൂടെയും ആണ് ഒരു വീടിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്. നിയമങ്ങൾ പോലെ ശക്തമാണ് ഓരോ നിയമങ്ങളിലും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന അളവ് കളും. എന്നാൽ വീടുപണി ഈ ഈ ചെറിയ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അളക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന അളവുകോലും പലപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അളന്നു...

ബിൽഡിംഗ്‌ ഏരിയ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാറുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങൾ part -2

Part 1 - ബിൽഡിംഗ്‌ ഏരിയ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇവ ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കനത്ത നഷ്ട്ടം തന്നെ ബിൽഡിംഗ്‌ പെർമിറ്റ്‌ എടുക്കുമ്പോൾ ബിൽഡിംഗ്‌ ഏരിയ കണക്കാക്കുന്നതിൽ 90% പ്ലാനിലും കണ്ടുവരുന്ന തെറ്റായ രീതികൊണ്ട് ഉടമസ്ഥന് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തെ പറ്റിയും എന്തെല്ലാമാണ് ബിൽഡിംഗ്‌ ഏരിയ കണക്കാക്കുന്നതിൽ...

ബിൽഡിംഗ്‌ ഏരിയ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇവ ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കനത്ത നഷ്ട്ടം തന്നെ

ബിൽഡിംഗ്‌ പെർമിറ്റ്‌ എടുക്കുമ്പോൾ ബിൽഡിംഗ്‌ ഏരിയ കണക്കാക്കുന്നതിൽ 90% പ്ലാനിലും കണ്ടുവരുന്ന തെറ്റായ രീതികൊണ്ട് ഉടമസ്ഥന് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തെ പറ്റിയും എന്തെല്ലാമാണ് ബിൽഡിംഗ്‌ ഏരിയ കണക്കാക്കുന്നതിൽ പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്നും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യമായി മനസിലാക്കേണ്ട വസ്തുത, കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കണക്കാക്കാൻ എടുക്കുന്ന...