ബെന്റ്ലിയുടെ ആഡംബര ഫ്ലാറ്റ് സവിശേഷതകളേറെ.

ബെന്റ്ലിയുടെ ആഡംബര ഫ്ലാറ്റ് സവിശേഷതകളേറെ.നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഒരുക്കി കൊണ്ട് ആഡംബര കാറുക്കളുടെ നിർമ്മാതാക്കളായ ബെന്റ്ലി നിർമ്മിക്കുന്ന റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്‌ ഒരുങ്ങുന്നു. അത്യാഡംബരം നിറച്ചു കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ഒരു കെട്ടിടം മയാമിയിൽ ആണ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. ആഡംബര കാറുകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ബെന്റലിയിൽ...