ഇൻവെർട്ടഡ് ബീം പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കാം.

ഇൻവെർട്ടഡ് ബീം മനസ്സിലാക്കാൻ ആദ്യം T beam അറിയണം.. സ്ലാബിനു ബലം നൽകാൻ പിന്നെ ഭിത്തിയിൽ ഓപ്പണിങ് വലുതായാൽ ലിന്റലിന് പകരം കൊടുക്കുന്നതാണ് ബീം സാധാരണ beam സ്ലാബിനോട് ചേർന്ന് സ്ലാബിനു അടിയിൽ ആണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് സ്ലാബിലെ ലോഡ് ബീമിലേക്കും...