ബാത്റൂമിൽ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന സ്റ്റോറേജ് ഐഡിയകൾ.

ബാത്റൂമിൽ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന സ്റ്റോറേജ് ഐഡിയകൾ.ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങിന് പ്രാധാന്യം വർധിച്ചതോടെ ബാത്റൂമുകളിലും അവ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി. ബാത്റൂമുകളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഹാങ്ങറുകൾ, കർട്ടൻ റോഡ് എന്നിവ മാത്രം നൽകിയിരുന്ന രീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഐഡിയകളും ഇപ്പോൾ...