വീട് പൊളിക്കാതെ റിനോവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ.

വീട് പൊളിക്കാതെ റിനോവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ.ഒരു വീടെന്ന സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഓരോരുത്തരും സ്വീകരിക്കുന്ന വഴികൾ പലതായിരിക്കും. പലപ്പോഴും പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച സ്ഥലത്തുള്ള തറവാട് വീട് പൊളിക്കാൻ പലർക്കും താൽപര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. നൊസ്റ്റാർജിയ നൽകുന്ന ഒരിടമായി പഴയ വീടുകളെ അവശേഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ...

സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ.

പലപ്പോഴും വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും പലരും നൽകുന്നില്ല. എന്നാൽ വീട് പണി പൂർത്തിയായി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു തുടങ്ങുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലേക്കുള്ള പൈപ്പുകൾ തെറ്റായി നൽകുന്നതും ലീക്കേജ് പോലുള്ള...

ബാത്റൂം റെനോവേഷൻ നിസാര പരിപാടിയാക്കാം. ഈസിയായ – 10 സ്റ്റെപ്പുകൾ

Courtesy: Drury Designs വീട്ടിലെ താരതമ്യേന പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞ ഇടമാണ് ബാത്റൂം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴും ദിവസത്തിൽ ഏറെ തവണ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന, ഒരുപാട് സാങ്കേതികകൾ അടങ്ങുന്ന ഒന്നാണത്.  ഇതിനാൽ തന്നെ വേറെ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാളും ബാത്റൂമിന്റെ പുതുക്കി പണിയൽ  പ്രയാസമേറിയതാണ്. എന്നാൽ കാലത്തിനു...