ബാത്റൂമിലേക്ക് നിറങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ.

ബാത്റൂമിലേക്ക് നിറങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ.പണ്ടു കാലങ്ങളിൽ വീടിന്റെ ബാത്റൂമുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും നൽകിയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. വീടിന്റെ ഇന്റീരിയറിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നിറങ്ങൾ ബാത്റൂമുകളിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് മിക്ക ആളുകളും താൽപര്യപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ബാത്റൂമുകൾ...