തൃശ്ശൂരിലെ ബാനിയൻട്രീ ഹൗസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ.

തൃശ്ശൂരിലെ ബാനിയൻട്രീ ഹൗസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ.വീടിന്റെ കെട്ടിലും മട്ടിലും വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടു വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഒരു മാതൃകയാണ് തൃശ്ശൂരിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ബാനിയൻ ട്രീ ഹൗസ്. 2000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈയൊരു വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെയിൽസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ...