പുഴ മണലും M-സാൻഡും തമ്മിൽ ഒരു താരതമ്യം.

കെട്ടിട നിർമാണത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാനാകാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് സാൻഡ് അഥവാ മണൽ. മുൻകാലങ്ങളിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ ഉള്ള പുഴമണൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള പുഴമണൽ ഇന്ന് ലഭിക്കുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണ്. എന്നു മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും പുഴ...

വീടുപണിക്ക് ‘പാറമണൽ’ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പണികിട്ടും.

മിക്ക വീടുകളിലും ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണത്തിനായി പാറമണൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും നിർമ്മാണ സമയത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല എങ്കിലും വ്യാജ പാറമണൽ ഉപയോഗിച്ച് വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പലതാണ്. പലപ്പോഴും വീടുപണിയിൽ തേപ്പ് പണി പൂർത്തിയായി പുട്ടി അടിച്ചു...